បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 ឧសភា 2022

ប្រកាសស្ដីពី ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសស្ដីពី ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) 

Download original file

ចែករំលែក