បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 ឧសភា 2022

ការកែសម្រួលសមាសភាពរបស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពសង្គម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពរបស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពសង្គម​ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា) 

Download original file

ចែករំលែក