បោះពុម្ពផ្សាយ៖19 មេសា 2023

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី បទប្បញ្ញត្តិអន្តរកាលសម្រាប់ការពន្យារពេលនៃការចូលនិវត្តន៍ និងការបន្តការងារ របស់ចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ និងព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី បទប្បញ្ញត្តិអន្តរកាលសម្រាប់ការពន្យារពេលនៃការចូលនិវត្តន៍ និងការបន្តការងារ របស់ចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ និងព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

Download original file

ចែករំលែក