បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 មេសា 2022

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណ:កម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណ:កម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

Download original file

ចែករំលែក