បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 21 សីហា 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានត្រីមាសទីបួន ឆ្នាំ២០១៨

នៅក្នុងត្រីមាសទីបួន ឆ្នាំ២០១៨ ការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនបានផ្តួចផ្តើមឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្តួចផ្តើមថ្មីៗនៅតាមបណ្តាក្រសួងស្ថាប័ននានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ទាញយកឯកសារ PDF

ចែករំលែក