បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 21 កញ្ញា 2021

ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារពលករចំណាកស្រុកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មិនមែនត្រឹមតែជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវទេ តែវាគឺជាការគិតគូប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យ

“ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារពលករចំណាកស្រុកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មិនមែនត្រឹមតែជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវទេ តែវាគឺជាការគិតគូប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យ” អត្ថបទដោយ THONG Sariputta អ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគត។

ខណៈពេលដែលបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព មនុស្សចាស់ និងអ្នកជំងឺត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់សម្រាប់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង ពលករចំណាកស្រុកក៏គួរតែជាក្រុមដែលទទួលបានអាទិភាពនេះដែរ។ ក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុត និងមានការចម្លាស់ទីច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ការផ្តល់អាទិភាពទៅដល់ពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ  ប៉ុន្តែវាគឺជាវិធានការមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាត។

ដើម្បីអានអត្ថបទពេញ សូមចូលទៅកាន់៖ https://southeastasiaglobe.com/migrant-workers-vaccine/

អំណះអំណាង៖ អត្ថបទនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី តាមរយៈ​កម្មវិធី ពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។ ទស្សនៈដែលលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ គឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ពោលគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ជំងអំពីទស្សនៈ និងការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ឬអង្គការមូលនិធិអាស៊ីឡើយ។

ចែករំលែក