បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 17 កញ្ញា 2021

កំណើននៃអតិផរណាកំពុងគំរាមកំហែងដល់គ្រួសារកម្ពុជា

“កំណើននៃអតិផរណាកំពុងគំរាមកំហែងដល់គ្រួសារកម្ពុជា” អត្ថបទ ដែលសសេរដោយ Nith Kosal អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនៅអង្គការវេទិកាអនាគត។

“កំណើននៃអតិផរណាគឺជាបញ្ហាដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់។ បញ្ហានេះកំពុងក្លាយជាកង្វល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប អ្នកគ្មានការងារធ្វើ និងអ្នកដែលកំពុងប្រកបរបរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ” ។

ដើម្បីអានអត្ថបទទាំងមូល សូមចូលទៅកាន់៖https://bit.ly/3nqRa0A

អំណះអំណាង៖ អត្ថបទនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធី ពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។ ទស្សនៈដែលលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ គឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ពោលគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ជំងអំពីទស្សនៈ និងការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ឬអង្គការមូលនិធិអាស៊ីឡើយ។

*រូបភាពដោយ៖ Chhor Sokunthea/World Bank

ចែករំលែក