បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 13 កញ្ញា 2021

នៅក្រោយការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ តើខេត្តសៀមរាបគួរចាប់យកវិស័យទេសចរណ៍ដែលមានគុណភាពជាងការផ្តោតលើបរិមាណដែរឬទេ?

នៅក្រោយការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ តើខេត្តសៀមរាបគួរចាប់យកវិស័យទេសចរណ៍ដែលមានគុណភាពជាងការផ្តោតលើបរិមាណដែរឬទេ? – អត្ថបទដែលសសេរដោយ ណៃ ដាលីន អ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគត។

“ជំងឺរាតត្បាតបានបំផ្លិចបំផ្លាញខេត្តសៀមរាបដែលជាខេត្តពឹងផ្អែកលើភ្ញៀវទេសចរ។ ប៉ុន្តែ ណៃ ដាលីន អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការវេទិកាអនាគតមើលឃើញឱកាសក្នុងវិបត្តិនេះ ដោយជឿជាក់ថាការធ្លាក់ចុះនៃភ្ញៀវទេសចរគឺជាឱកាសដើម្បីវាយតម្លៃឡើងវិញថា តើគំរូទេសចរណ៍ប្រភេទណាដែលកម្ពុជាចង់បង្កើត”

ដើម្បីអានអត្ថបទទាំងមូល សូមចូលទៅកាន់៖ https://southeastasiaglobe.com/siem-reap-tourism/…

អំណះអំណាង៖ អត្ថបទនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។ ទស្សនៈដែលលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទ នេះ គឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ពោល គឺមិនបានឆ្លុះបញ្ជំងអំពីទស្សនៈ និងការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ឬអង្គការមូលនិធិអាស៊ីឡើយ។

ចែករំលែក