បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 20 កុម្ភៈ 2023

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការស្រាវជ្រាវកម្ពុជា

គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក​​ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងក្រសួងក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានចេញផ្សាយ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការស្រាវជ្រាវកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣។ (ប្រភព៖ គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក និងក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍)​

ទាញយកឯកសារ PDF

ចែករំលែក