ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

ការដាក់សេចក្តីសង្ខេបនៃអត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយ
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ សុក្រ, 24 កញ្ញា 2021 12:00 am > ថ្ងៃ ចន្ទ, 25 តុលា 2021 12:00 am
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ Phnom Penh

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីមានសេចក្តីរីករាយសូមអញ្ជើញអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ អ្នកសិក្សា និងអ្នកវិភាគវ័យក្មេង ទាំំងនៅស្ថាប័នរដ្ឋ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ញើរសេចក្តីសង្ខេប ដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយ និងដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជា។ សេចក្តីសង្ខេបដែលបានដាក់ស្នើនឹងត្រូវពិនិត្យមើល និងជ្រើសរើសដើម្បីយកទៅបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិរបស់កម្មវិធីពន្លកចំណេះ។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើសេចក្តីសង្ខេប និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នក តាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ៖ https://forms.gle/jMZYWx9yAy7iQXzA6

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការទទួលសេចក្តីសង្ខេប៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង២៣:៥៩​នាទី (ម៉ោងនៅកម្ពុជា)

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការផ្ញើរសេចក្តីសង្ខេបនៃអត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយ សូមអានឯកសារទស្សនៈទាន

ចែករំលែក