បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការពង្រឹងការងារ​រដ្ឋបាល និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស

ក. កែសម្រួល​របៀបរបបគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល ការងារគ្រប់គ្រងបុគ្កលិក និង​ការងារ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ។

ខ. លើកកម្ពស់ និង​ពង្រឹង​ស្មារតី​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រីរាជការ (ពង្រឹង​វិជ្ជាជីវៈ ឆន្ទៈការងារ ការ​ជឿទុកចិត្ត​គ្នា​ក្នុង​ចំណោម​បុគ្គលិកនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់)

គ. ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមន្ត្រីរាជការ៖ សហការជាមួយ​ សាលា​ភូមិន្ទរដ្ឋបាលក្នុង​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​មន្ត្រី​ក្រសួងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នូវ​ជំនាញ​រដ្ឋបាលទួទៅ និងការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ។ការ​បណ្តុះបណ្តាល​កសាងជំនាញ​បច្ចេកទេស​របស់​មន្ត្រី​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ អំពី​ការងារ​គ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន និង​​កសាង​ជំនាញគ្រប់គ្រង និង​អភិរក្ស​របស់​អនុរក្សឧទ្យានជាតិ។

ចែករំលែក