បាឋកថាគោលនយោបាយ គឺជាវេទិកាពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនានាដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់វាគ្មិនមកពីស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងសង្គមស៊ីវិល។ វាគ្មិនទាំងនោះរួមមាន រដ្ឋាភិបាល អ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងសាស្រ្តាចារ្យជាដើម។ បាឋកថាគោលនយោបាយរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនអំពីការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រសិនបើ លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមជា វាគ្មិន ឬអ្នកចូលរួមទូទៅនៅក្នងបាឋកថាគោលនយោបាយ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈព័ត៌មានដូចមាននៅខាងក្រោម។

ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

វេទិកាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិរបស់កម្មវិធីពន្លកចំណេះ
26 តុលា 2022

កាលពីថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី...

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពី «ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង និងការផ្លាស់ប្តូរសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុងព្រះសីហនុក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-១៩»
29 មិថុនា 2022

នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងម...

សិក្ខាសាលា​ស្តីពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី៖ «បញ្ហាប្រឈមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង​សារគមនាគមន៍ (ICT) ក្នុងការរួមបញ្ចូលមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះទៅក្នុងដំណើរការសម្រេចចិត្តតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩»
21 មេសា 2022

នៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីពន្លកចំណេះ របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងអង...

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញលើសេចក្តីព្រាងនៃលទ្ធផលការសិក្សាស្តីពី «ការសិក្សាលើដំណើរការគោលនយោបាយ និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ៖ ករណីកម្ពុជា និងការយល់ដឹងពីអាស៊ាន។»
25 មិនា 2022

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីពន្លកចំណេះ របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី​ បានរ...

បាឋកថាគោលនយោបាយស្តីពីកង្វះពលកម្ម និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការជ្រើសរើសកម្មករក្នុងវិស័យកសិកម្ម
21 មករា 2022

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយបានសហការ...

លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៃ ជំងឺកូវីដ- ១៩ ទៅលើការការពារ និងសុខុមាលភាពកុមារ
19 មករា 2022

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងសមាគមកុមាររីករាយ បានរៀប...

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ៖ «បញ្ហាប្រឈមក្នុងការរៀនសូត្រ និងការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារនៅខេត្តក្រចេះ»
27 តុលា 2021

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីរួមសហការជាមួយសមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍជនបទ (KAFDOC) មានសេចក្...

បរិយាប័ន្នសង្គមនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើផែនការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងឱកាសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម
23 Sep 2021

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីរួមសហការជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យសង្គមកម្ពុជា (ANSA) មាន...

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ៖ ការប្រឹក្សាតាមសាលារៀន
18 សីហា 2021

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីរួមសហការជាមួយអង្គការខេប (KAPE) និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោ...

ការស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩  ទៅលើបុគ្គលិក និងមីក្រូសហគ្រាស សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា
21 ធ្នូ 2020

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីនឹងសហការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាគោលន...