ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

វេទិកាគោលនយោបាយថ្នាក់ខេត្តស្តីពី៖ «សារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩»
18 សីហា 2022

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ២០២២ កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីបានសហការជាមួ...

វេទិកាគោលនយោបាយថ្នាក់ខេត្តរបស់កម្មវិធីពន្លកចំណេះស្តីពី «សារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩»
18 សីហា 2022
វេទិកាគោលនយោបាយថ្នាក់ខេត្តរបស់កម្មវិធីពន្លកចំណេះស្តីពី «ស...
2 កុម្ភៈ 2022 | ខេត្តបាត់ដំបង និងតាមរយៈប្រព័ន្ធZoom

អំពីកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖​ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ...

​វេទិកា​គោល​នយោបាយ​ថ្នាក់​ជាតិ
23 វិច្ឆិកា 2021

ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​ឈាន​ចូល​ក្នុង​ជំហាន​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ពី​វិបត្តិ​កូវីដ-១៩។...