ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សញ្ញាផលិតផលកម្ពុជាមានគុណភាព

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា​ និងនវានុវត្តន៍ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សញ្ញាផលិតផលកម្ពុជាមានគុណភាព។   ប្រភព៖ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា​ និងនវានុវត្តន៍​ ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ការតែងតាំងសមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២០

ប្រព័ន្ធកត់ត្រាពត៌មានរបស់អ្នកផ្តល់សេវាទឹកស្អាត(WSMS)

នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម រួមគ្នាជាមួយនឹង កម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យ (WSP) បង្កើតគេហទំព័រជាសាធារណៈមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិករទឹកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីដាក់របាយការណ៍របស់ខ្លួនជាលក្ខណៈអេឡិចត្រូនិច ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍របស់ខ្លួនដូចដែលតម្រូវតាមប្រកាសរបស់ក្រសួង។ ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីធ្វើឱ្យទំនួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងបទប្បញ្ញត្តិកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង បូករួមទាំងការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីវិស័យទឹក។ ប្រព័ន្ធនេះដើរតួនាទីជាវេទិកាអេឡិចត្រូនិចសំរាប់ការប្រមូលទិន្នន័យ រក្សាទុក គ្រប់គ្រង និងផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យអំពីវិស័យទឹកស្អាត រួមទាំងទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទនីមួយៗ រួមទាំងសាធារណជនទូទៅ។ វាក៏ផ្ដល់ដល់ក្រសួងដែលជានិយតករក្នុងវិស័យនេះនូវប្រព័ន្ធ M&E (ត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃ) សម្រាប់ការតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃសូចនាករគន្លឹៈនានា ដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ប្រតិបត្តិករទឹកស្អាត នូវគេហទំព័រមួយសម្រាប់ការប្រមូល​ វិភាគ​ និងចែកចាយព័ត៌មាន និងនូវការកំណត់ទីតាំងGISនៃទិន្នន័យប្រតិបត្តិករទឹកស្អាត​ នៅក្នុងចំណោមការងារផ្សេងទៀត។

លើកកម្ពស់ការទទួលបានទឹកទទួលទាន និងគុណភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទទួលទាននៅទីក្រុង

ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការទទួលបានការប្រើប្រាស់ទឹកទទួលទាន និងគុណភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទទួលទាននៅទីក្រុង​ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ​ ២០១៤-២០១៨ បានកំណត់នូវសកម្មភាពដូចខាងក្រោមៈ បង្កើតក្របខណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទទួលទាននៅទីក្រុង លើកកម្ពស់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនៅក្នុងវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅទីក្រុង ផ្ទេរស្វយ័តភាពពេញលេញសម្រាប់ការផ្តល់សេវា ទៅឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកនៅតាមខេត្តទាំងអស់ បង្កើនហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិស័យនេះ លើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍​ និងការទទួលបានការប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានសុវត្ថិភាព​ តម្លៃសមរម្យ និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមាននិរន្តភាព និង លើកកម្ពស់ការថែរក្សាប្រភពទឹក និងការអនុវត្តន៍បទបញ្ជា។​ (ចំណុចនីមួយៗខាងលើ​ មានសកម្មភាពពិស្តារ​បន្ថែមដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសា្រស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ​ ២០១៤-២០១៨) ក្រសួងឩស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មស​ម្រេចបាននូវការរីកចម្រើនមួយចំនួន​ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចដែលមានលើកឡើងខាងលើនេះ​ តាមរបៀបមួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ​សហការណ៍ និងតាមដំណាក់កាលតាមរយៈ៖ ដាក់ចេញនូវប្រកាសមួយចំនួន​ (សូម​មើលត្រង់ឯកសារយោង) ពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកនៅតាមទីប្រជុំជន នៅទូទាំងប្រទេស (ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាព)​ ដែលរួមទាំងគម្រោងហេដ្ឋារ​ចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុនទឹកសាធារណៈនៅខេត្តបាត់ដំបង​ កំពត កំពង់ចាម។ វិនិយោគទុនឯកជន នៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត និងកំពុងមានចំនួនកើនឡើង។ បង្កើនសមត្ថភាពអជ្ញាធរទឹកនៅតាមខេត្ត និងមជ្ឈឹម ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេវា ក៏ដូចជានិរន្តភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៃអង្គភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកនីមួយៗ។ កំណែទម្រង់ស្ថាប័នដែលរួមមានទាំងការធ្វើឲ្យប្រសើឡើងនូវអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធ​ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងអជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ ​(ដូចជា ការប្តូរនាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត​ ទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងការអនុវត្តបទបញ្ជាពាក់ព័ន្ធ)។ សកម្មភាពកំណែទម្រង់ទាំងនេះ កំពុងមានវឌ្ឍនភាព​ ប៉ុនែ្តកំណែទម្រង់ខ្លះ បានទទួលផលជាដុំកំភួនរួចហើយ ដែលជាការគួរឲ្យកោតសរសើរ​ […]

ការិយាល័យ​សេវាច្រកចេញចូលតែមួយ

ការិយាល័យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បី​សម្រួល​ដំណើរការ​ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ការស្នើសុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មី ការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណ និង​ឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម ២០១៥-២០២៥ (អនុម័ត​ដោយ​ខុទ្ទកាល័យ​រដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី ៦ ខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០១៥)

គោលនយោបាយនេះ​នឹង​ធ្វើពិពិធកម្ម​លើ​សេដ្ឋកិច្ច ​កាត់​បន្ថយ​ការពឹងផ្អែក​លើ​វិស័យ​ដែលមានស្រាប់ដូចជា កាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និង​កសិកម្ម និង​តម្រង់ទិសដៅ​​ការ​វិនិយោគ​​ផ្ទាល់​ពីក្រៅប្រទេសទៅរកកសិពាណិជ្ជកម្ម សិប្បកម្ម និង​កម្មន្តសាល​ធុនស្រាល។ ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​នេះ​នឹង​រួមមាន​សសរស្ដម្ភចំនួនបួន៖ ការ​ទាក់ទាញ​ការវិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពីក្រៅប្រទេសដើម្បី​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​ឧស្សាហកម្មឯកជនក្នុងស្រុក ការ​ធ្វើទំនើបកម្ម​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និង​ការផ្សារភ្ជាប់​សហគ្រាសទាំងនេះទៅនឹង​ក្រុមហ៊ុន​ពហុជាតិសាសន៍ ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិមួយដែល​មាន​គោលបំណង​​ជំរុញភាពប្រកួតប្រជែង និង​ការបង្កើត​គោលនយោបាយ​ស្ដីពី​ការអភិវឌ្ឍ​ធនធានមនុស្ស​រួមផ្សំជាមួយការកែលម្អ​​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង​សេវាកម្មឱ្យ​ប្រសើរឡើង។ ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ទទួលខុសត្រូវលើ​ការអនុវត្ត​គោលនយោបាយនេះ។ គោលនយោបាយថ្មីនេះ ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់​ដោយ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​វិមានសន្តិភាព​នៅភ្នំពេញ នឹងបង្កើន​ចំណែករបស់​វិស័យឧស្សាហកម្មក្នុង​ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ​ពី ២៤.១ ភាគរយ​នៅឆ្នាំ ២០១៣​ ទៅដល់ ៣០ ភាគរយ​ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥។ ក្រសួង និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធទាំង​អស់​ត្រូវបង្កើត​អង្គភាព​មួយ ដែលទទួលបន្ទុក​លើ​ “គោលនយោបាយ​​អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥” ដោយរៀបចំ​ផែនការសកម្មភាព​មួយ​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​គោលនយោបាយ​នៅ​ក្រសួង និងស្ថាប័នរៀងៗខ្លួន។ See original documents here.

ប្រព័ន្ឋចុះបញ្ជីតាម​អ៊ិនធើណិត​សម្រាប់​សហគ្រាស​ធុនតូច និង​មធ្យម

ការចុះបញ្ជីអនឡាញ​របស់សហគ្រាស​ធុនតូច និង​មធ្យម ជាមធ្យោបាយមួយ​នៃការកាត់បន្ថយ​ការិយាធិបតេយ្យ អាច​កាត់​បន្ថយ​អំពើពុករលួយ និង​ធានា​តម្លាភាព។ ក្រុមហ៊ុន​ទើប​តែ​ចាប់​ផ្ដើម ដែលមានដើមទុន ៣.០០០ ដុល្លារ ឬច្រើន​ជាងនេះ នឹង​អាច​​ចុះបញ្ជីបាន ដោយប្រើប្រាស់​ដំណើរការ​ថ្មីនេះ ដែល​អាជីវកម្ម​នានានឹង​ត្រូវចំណាយពេល​ត្រឹមតែពីរទៅបីថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបញ្ចប់។ ប្រសិនបើ​មនុស្សនាំគ្នាទៅក្រសួង និង​ដាក់​ពាក្យ​ដោយផ្ទាល់ ជាទូទៅ​ត្រូវចំណាយពេលពី ១០ ទៅ ១៥ ថ្ងៃ ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការទាំងមូល។ See original document here.

គំនិតផ្ដួចផ្ដើម​ឧស្សាហកម្មបៃតង

ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម​អំពាវនាវ​ឱ្យក្រុមហ៊ុននានា​ ធ្វើការស្វែងរក​ប្រភព​ថាមពល​ជំនួស និង​ប្រភពថាមពលក​កើត​ឡើងវិញ ដែល​នឹង​កាត់បន្ថយ​ចំណាយ​លើថាមពល ពង្រឹង​សមត្ថភាព​​ផលិតកម្ម និង​លើកស្ទួយ​ឧស្សាហកម្មតម្លៃបន្ថែម (ជាឧស្សាហកម្ម ដែល​ប្រសើរជាង​​ការផលិត​ត្រឹមតែ​វត្ថុធាតុ​ដើម ដោយមិនមាន​ចំណាយ បន្ថែមទៀតឡើយ)។ សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី​ឧស្សាហកម្ម​បៃតង​មានគោលបំណង​ជំរុញ​ការ​ប្រើប្រាស់​​ថាមពល​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ថាមពលកើត​ឡើងវិញ និង​ថាមពលជំនួសក្នុងចំណោម​ឧស្សាហកម្ម​សំខាន់ៗ​​របស់កម្ពុជា។ សិក្ខាសាលានេះ​មានគោលដៅ​ជាក់លាក់​មកលើ​រោងចក្រ​ធ្វើ​ឥដ្ឋ ដែល​ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាឧស្សាហកម្ម​មួយ ដែល​ចាំបាច់​ត្រូវ​អនុវត្តន៍ដែល​អំណោយផលដល់បរិស្ថានជាងនេះ​។ See original document here.

រៀបចំសៀវភៅណែនាំស្ដីពី​ការ​ចុះធ្វើអធិការកិច្ច

សៀវភៅណែនាំនេះ​ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បី​ធានាឲ្យបានថា សហគ្រាស​ធុនតូច និងមធ្យម យល់អំពីច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ចុះធ្វើអធិការកិច្ច​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ដើម្បី​ជួយ​ទប់ស្កាត់​ការ​ប៉ុនប៉ង​គំរាមកំហែងយកប្រាក់​ពីសំណាក់អ្នកចុះត្រួតពិនិត្យ​ដែល​ពុករលួយ។ គោលការណ៍ណែនាំនេះ​គ្របដណ្តប់ទៅលើ​ការចុះធ្វើអធិការកិច្ចជាច្រើន​ចាប់ពី​អនាម័យ​ចំណីអាហារ ដល់​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព។ See original documents here and here.

រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​ទទួល​ស្គាល់​គុណភាព​ថ្នាក់ជាតិ​ថ្មី

ប្រព័ន្ធ​ថ្មីមួយ​ត្រូវបានរៀបចំឡើង​ ដើម្បី​ធានា​ថា រាល់​ផលិតផល​ ដែលផលិតនៅកម្ពុជា​ទាំងអស់​ស្របតាម​ស្ដង់ដារ​គុណភាព​អាស៊ាន និង​អន្តរជាតិ នៅខណៈដែល​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​សមាហរណកម្ម​តំបន់​នៅ​ចុងឆ្នាំ​នេះ។ ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​ត្រូវការ​ធានាឲ្យបានថា ក្រុមហ៊ុន និង​ទីភ្នាក់ងារ​នានា​ ដែល​ផ្ដល់​សេវា​ធ្វើ​វិញ្ញាបនបត្រ​កម្ម​ផលិតផល​​មាន​ជំនាញក្នុងការធ្វើបែបនេះ និង​កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ​ទៅរក​ស្ដង់ដារដ៏ខ្ពស់បំផុត។ រាល់ផលិតផល​ដែលផលិតនៅ​កម្ពុជា​ទាំង​អស់ រួមមាន សម្លៀកបំពាក់ អង្ករ នំផលិតនៅក្នុង​ស្រុក ទឹក​ច្រក​ដប ជាដើម តម្រូវឱ្យ​មាន​ការ​បញ្ជាក់ពីគុណភាព​ នៅពេល​វេច​ខ្ចប់ និង​លក់​ទាំងនៅ​ក្នុង​ស្រុក និង​នៅក្រៅប្រទេស។ ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិស្ដង់ដារ​នៃប្រទេសថៃ​នឹង​ធ្វើការជាមួយ​នាយកដ្ឋាន​ទទួលស្គាល់​គុណភាព​របស់​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម​ ដើម្បីដំឡើង​ប្រព័ន្ធនេះ។ បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធ​ទទួលស្គាល់គុណភាព​ និង​មន្ទីរ​ពិសោធន៍​របស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការ​មើលការខុសត្រូវ​​​របស់​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ និងសិប្បកម្ម ក្រសួង​កសិកម្ម និង​ក្រសួង​សុខភាពសាធារណៈ។ ឥឡូវ នាយកដ្ឋាន​ទទួលស្គាល់​គុណភាព​ ដែលទើបតែបង្កើតថ្មីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម នឹង​ដើរតួនាទី​ជា​អង្គភាព​ត្រួតពិនិត្យ​របស់រដ្ឋាភិបាល​តែមួយគត់ក្នុងការ​ធ្វើឱ្យដំណើរការ​នេះឲ្យ​កាន់តែ​ឆាប់រហ័ស និង​មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ​តិចជាង​មុន។ See original document here.