ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

ការដាក់សេចក្តីសង្ខេបនៃអត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយ
24 Sep 2021

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីមានសេចក្តីរីករាយសូមអញ្ជើញអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ អ្នកសិក្ស...

សិក្ខាសាលាបើកដំណើរការគម្រោងស្រាវជ្រាវថ្មី”ថ្នាលឧត្តមចំណេះ៖ ការប្រមើលមើលឡើងវិញអំពីអនាគតនៃការអប់រំនៅកម្ពុជា”
31 សីហា 2021

វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI) ដែលជាដៃគូរ...

សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវិបត្តិកូវីត១៩៖ កិច្ចគាំពារអតិថិជន និងការរៀបចំឥណទានឡើងវិញនៅកម្ពុជា
23 កក្កដា 2021

សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវិបត្តិកូវីត១៩៖ កិច្ចគាំពារអតិ...

កម្មវិធីសម្ភោធគេហទំព័រទិន្នន័យ Cambodia Urban Database
08 មិថុនា 2021

មជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា សូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នក ចូលពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពី គេហទំព័...

ការគាំទ្រថវិកាស្រាវជ្រាវ (ជុំទី២)
15 កុម្ភៈ 2021
ការគាំទ្រថវិកាស្រាវជ្រាវ (ជុំទី២)
15 កុម្ភៈ 2021 | រាជធានីភ្នំពេញ

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីមានសេចក្តីរីករាយជម្រាបជូនសាធារណជនអោយបានជ្រាបថា សមាគមន៍កុមា...

Call for Expression of Interest: Core funding for Policy Research Institutes (PRIs) in Cambodia
29 សីហា 2019

The Asia Foundation will support four Policy Research Institutes for institut...