ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

សន្និសីទស្តីពី ភស្តុតាងស្រាវជ្រាវ និងការរួមចំណែកក្នុងគោលនយោបាយ
15 ធ្នូ 2022

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រ...

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់អំពី៖ «លទ្ធផលបឋមនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីការវាយតម្លៃសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីរួមចំណែកជាធាតុចូលសម្រាប់ការតាក់តែងគោលនយោបាយស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងផលិតករ»
06 Sep 2022

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ បានសហការជាមួយក្រសួងកសិក...

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់អំពី៖ «លទ្ធផលសិក្សាបឋមស្តីពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជា»
02 Sep 2022

នៅថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីពន្លកចំណេះ របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី បានរៀ...

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់
24 សីហា 2022

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ អង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាព និងគណនេយ្យភាពសង្...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការសរសេរប្លុក និងការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណ
14 សីហា 2022

កាលពីពីរសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីបានរៀបចំ...

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលការស្រាវជ្រាវបែបសកម្មស្តីពី “ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩លើយុវជនងាយរងគ្រោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”
29 កក្កដា 2022

នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ កម្មវិធីពន្លកចំណេះ របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី ន...

កម្មវិធីចែករំលែកបទពិសោធន៍លើប្រធានបទ៖ «ដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីក្នុងវិថីស្រាវជ្រាវ»
28 កក្កដា 2022

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និ...

កិច្ចប្រជុំគំនិតផ្តួចផ្តើមបញ្ជីគោលនយោបាយលើកទី២ជាមួយជនបង្គោលតំណាងក្រសួង
13 កក្កដា 2022

នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីបានរៀ...

ការធ្វើបទបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយ និងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩
30 មិថុនា 2022

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាចែករំលែកអំពី គ...

បាឋកថាគោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពី «ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង និងការផ្លាស់ប្តូរសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុងព្រះសីហនុក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-១៩»
29 មិថុនា 2022

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និង មជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា សូមអញ្ជើញសា...