អង្គការមូលនិធិអាស៊ី នឹងជ្រើសរើសស្ថាប័នស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកមួយចំនួន ក្នុងមួយលើកៗ ដើម្បីទទួលបានជំនួយតាមរយៈថវិកាគាំទ្រការស្រាវជ្រាវបែបសកម្ម សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយគុណភាពនានា ដែលទាក់ទងគោលនយោបាយទាំងនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ការប្រកួតប្រជែងយកថវិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះមានចំនួន បីលើក។

ការប្រកួតប្រជែងយកថវិកាគាំទ្រការស្រាវជ្រាវនេះ មានគោលបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់អង្គការដែលមានសកម្មភាព ឬការងារស្រាវជ្រាវ ទៅលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនានា ដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើគោលយោបាយ។ គម្រោងពន្លកចំណេះ លើកទឹកចិត្តជាពិសេសដល់ស្ថាប័នដែលទើបបង្កើតថ្មី អង្គការតូចៗ និង/ឬ អង្គការដែលធ្វើការជាមួយក្រុមងាយរងគ្រោះ ឱ្យដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកថវិកានេះ។ ថវិកានេះនឹងផ្តល់ឱកាសកាន់តែទូលំទូលាយ ដល់បណ្តាអង្គការ ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការលើកសំណើ និងធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ជាពិសេសលើបញ្ហាទាំងឡាយណា ដែលអង្គការធំៗមិនបានធ្វើការក្នុងវិស័យនោះ។

នៅក្នុងដំណាក់កាលសំណើបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ថវិកាគាំទ្រការស្រាវជ្រាវជុំទីមួយ​ ស្ថាប័នចំនួនបួនត្រូវបានជ្រើសរើស រួមមាន៖

នៅក្នុងដំណាក់កាលសំណើបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ថវិកាគាំទ្រការស្រាវជ្រាវជុំទីពីរ​ ស្ថាប័នចំនួនពីរត្រូវបានជ្រើសរើស រួមមាន៖